Swedish Talent Attraction Forum (STAF) startar till hösten

Till hösten startar vi STAF – ett svenskt nätverksforum för er som arbetar med kompetensattraktion

Kompetensbristen ökar drastiskt inom många sektorer och har nu blivit företagens svåraste tillväxthinder. Den riskerar att hota både den gröna och den digitala omställningen, liksom välfärden i den offentliga sektorn.

Då vi sett en stor efterfrågan på ett gemensamt forum för offentligt anställda som arbetar med kompetensattraktion startar vi till hösten Swedish Talent Attraction Forum (STAF). Genom STAF kan du som arbetar med att attrahera, ta emot och behålla kompetens fortsätta utveckla dina kunskaper tillsammans med branschkollegor över hela Sverige. Det är genom erfarenhetsutbyte och samverkan som vi skapar best practice inom området, samt kan bli starkare i den internationella konkurrensen om global talang. Det är också tillsammans som vi har större chans att påverka prioriteringar och beslut på nationell nivå. Flera städer och regioner, från norr till söder, har redan anmält sig, bland annat:

 

Fyra gånger per år träffas medlemmarna i STAF för att utbyta erfarenheter och få inspiration och verktyg för att jobba vidare med sina egna utmaningar. Vår erfarenhet visar att många som arbetar med kompetensattraktion på ett eller annat sätt står inför liknande utmaningar. Genom att tillsammans angripa utmaningar kan vi utforska nya lösningar utifrån olika perspektiv.

En stående punkt vid varje nätverksträff blir även att diskutera gemensamma opinionsbildande aktiviteter för att driva den svenska agendan kring internationell kompetensattraktion på nationell nivå. I en rapport som Future Place Leadership tog fram för Teknikföretagen och Move to Gothenburg i mars 2023 framgår att Sverige riskerar att halka efter i konkurrensen om global talang. I Sverige saknas ett tydligt uppdrag eller samordning på nationell nivå att arbeta strategiskt och långsiktigt med att positionera Sverige. Dessutom är myndighetsprocesser kopplat till arbetstillstånd och personnummer en stor utmaning för arbetsgivarna som behöver rekrytera internationellt, vilket i sin tur hämmar företagens tillväxt. Genom STAF vill vi identifiera opinionsbildande aktiviteter som får större påverkan i gemensamma insatser, t ex genom debattartiklar, möten med beslutsfattare och data och insikter kring utmaningarna vi som land står inför.

Future Place Leadership kommer fungera som ett sekretariat för att koordinera forumet för nätverksträffarna och de opinionsbildande aktiviteterna. Under året kommer vi även bjuda in inspirerande gästtalare från olika delar av världen som kan dela med sig om hur de tagit sig an en viss utmaning eller hittat nya arbetssätt kopplat till kompetensattraktion. Två av träffarna kommer vara digitala, de andra två gångerna kommer vi träffas fysiskt för att genomföra workshops och studiebesök, samt samlas för gemensam middag för att utvidga våra nätverk. I medlemskapet ingår även förmånliga erbjudanden kopplat till Future Place Leaderships rapporter och The Nordic Place Branding Conference, dessutom kommer vi att organisera gemensamma nätverksträffar med internationella nätverk som European Talent Mobility Forum.

Uppstarten av Swedish Talent Attraction Forum kommer ske i mitten av oktober i Stockholm. Ladda ned produktblad för mer information, alternativt kontakta:

Camilla Westman

cw@futureplaceleadership.com

070-342 7426

Eller

Jessica Skantze

js@futureplaceleadership.com

070-794 9021

Let's Chat!

Get in touch with us today to see how Future Place Leadership can help your organisation succeed.